ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

  1. Сургуулийн хэмжээнд авч хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн мэдлэг түгээх 
  2. Суралцагчдын аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, зөвлөх болон мэдээллийн үйлчилгээг хуулийн байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах 
  3. Сургуулийн дүрэм журмуудыг танилцуулах сурталчах, мөрдлөг болгох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
  4. Суралцагчдад зориулсан хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, зөвлөгөө, сургалтыг холбогдох нэгжтэй хамтран зохион байгуулах 
Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар