ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧДАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, суралцагчдад хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэхэд анхаарч сурч суралцах таатай нөхцөл орчинг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. МУИС-ийн зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч “Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ” албан ёсоор хийлгэж улмаар дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

  • Төрийн буцалтгүй тусламжид  хамруулах
  • Боловсрол зээлийн үйлчилгээнд хамруулах
  • Оюутны дотуур байранд давуу эрхтэй сонголт хийлгэх
  • Сэргээн засалт, сургалт, үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  /Эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо, сургалтад хамруулах/
  • Хэрэглэгчийн хүсэлт, эрэлт  хэрэгцээнд суурилсан дэмжлэг үзүүлэх
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан өдөрлөг зохион байгуулах тэдний нийгэмд эзлэх байр суурийг баталгаажуулна.

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар