ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ, САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС-д суралцаж буй бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагсдын сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээний ажил хийж гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй суралцагчийг урамшуулах, шилдэг элсэгчдийг дэмжих зорилгоор тэтгэлэг олгодог. Энэхүү тэтгэлэгт гадаад, дотоодын 30 гаруй байгууллага, хувь хүмүүсийн нэрэмжит тэтгэлэг, мөн “МУИС-ийн нэрэмжит тэтгэлэг” хамаарагдах бөгөөд жил бүр давхардсан тоогоор 1000 орчим суралцагчид 1 тэрбум гаруй  тэтгэлэг олгож байна.

ТЭТГЭЛГҮҮДИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ.

МУИС-ИЙН ДОТООД ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлэг Зарлагдах хугацаа Тэтгэлгийн нөхцөл Тавигдах шаардлага Тэтэгэлгийн хэмжээ
 

 

 

 

 

 

1

“МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”  

10-р сард

Ø Олимпиадын нөхцлөөр элссэн элсэгч,

Ø Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын өндөр үнэлгээгээр элссэн элсэгч,

Ø Сурлагын амжилтаар тэргүүлсэн бакалавр, магистр, докторын суралцагч,

Ø Байгаль шинжлэлийн хөтөлбөр сонгосон суралцагч,

Ø Суралцаж буй чиглэлээрээ мэргэжлийн олимпиад, уралдаан тэмцээнд оролцож амжилт үзүүлсэн суралцагч,

Ø Монгол угсаатан гадаад элсэгч

Ø Олон улсын болон улсын  олимпиадад

I-III  байр эзэлсэн суралцагч

Ø Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын үнэлгээгээр 780 буюу түүнээс дээш оноо авч ХЗС, БС, ОУХНУС-д элссэн, 750 болон түүнээс дээш оноо авч ШУС, ХШУИС, Завхан, Эрдэнэт сургуульд элссэн, Байгаль эх лицей сургуулиас элсэгчдийн хувьд суурь шалгалтанд тооцуулсан ЭЕШ-ын үнэлгээ 650 болон түүнээс дээш оноо авч ШУС-БУС, ХШУИС-д элссэн элсэгчид

Ø Гурваас доошгүй улирал дараалан 3.5-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан суралцагч (байгалийн ухаан, инженерчлэлийн хөтөлбөрөөр суралцаж буй суралцагчийн хувьд сурлагын голч дүн 3.2-оос доошгүй байх), ахисан түвшний суралцагчийн голч дүн 3.5-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан суралцагч

Ø Суурь шалгалтад тооцуулсан ЭЕШ нь 700 буюу түүнээс дээш оноо авч  ШУС-ийн БУС-ын Багц-2-д элссэн, цаашид суралцагчийн сурлагын голч дүн 3.2 болон түүнээс дээш оноотой суралцсан тохиолдолд 100 хувийн сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг, Суурь шалгалтад тооцуулсан ЭЕШ нь 650 буюу түүнээс дээш оноо авч  ШУС-ийн БУС-ын Багц-2-д элссэн элсэгч, Суралцаж буй чиглэлээрээ ОУ-ын мэргэжлийн олимпиадад 1-3 байр эзэлсэн суралцагч

Ø Монгол угсаатан гадаад Доктор, магистр, Бакалаврын элсэгч байх

Ø Суралцагчийн хувийн төлөвлөгөөнд үндэслэн сүүлийн 2 улирал дараалан  9-өөс доошгүй багц цагийн хичээлийг амжилттай судалж 3.5-аас доошгүй голч дүнтэй суралцсан, эрдэм шинжилгээний багц цагаа биелүүлсэн, магистр, докторын (мэргэжлийн магистрт хамаарахгүй) суралцагч

Сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь /50-100%/
2 ДОКТОРЫН СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ БУЙ МУИС-ИЙН БАГШИД ТЭТГЭЛЭГ 9-р сард МУИС-д үндсэн багшаар ажиллаж, тус сургуулийн докторын сургалтад амжилттай суралцаж буй багшид төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх Докторын             сургалтад            элсэн     3-аасдоошгүй улирал,         6 жилээс илүүгүй хугацаагаар суралцаж байгаа МУИС-ийн үндсэн багш (Хүүхэд асрах чөлөөтэй байх хугацааг энд хамруулж тооцохгүй)

Суралцагч судалбал зохих мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх хичээлийг судалж багц цагаа бүрэн биелүүлсэн байх

Суралцагч мэргэжлийн судалгааны семинарт тогтмол оролцож, диссертацийн судалгаагаа идэвхтэй хийдэг байх

Сурлага болон эрдэм шинжилгээний багц цагийн тодорхой хувь
3 МУИС, ШУС-ИЙН “МУИС-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ” 12-р сард ШУС-ийн амжилттай суралцаж, бусдыгаа манлайлан, сурлагын өндөр амжилт гаргасан суралцагчдыг дэмжих ШУС-ийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн цөөн суралцагчтай хөтөлбөрийн суралцагч байх Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш байх, 1,000,000 төгрөг
ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 12-р сард Сурлагын ажмилтаараа тэргүүлсэн суралцагчдыг дэмжих Хууль зүйн сургуулийн сурлагын амжилтаараа тэргүүлсэн болон мэргэжлээрээ амжилт гаргасан суралцагч байх 500,000

төгрөг

4 ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 4-р сард Бакалавр, магистр, докторын түвшний суралцагчдын судалгаа шинжилгээний ажил хийж гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ·  Улсын болон олон улсын чанартай оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд амжилттай оролцож эхний 3 байрт шалгарсан суралцагч

·  Судалгааныхаа ажлын үр дүнгээр шинэлэг үр дүн бүхий эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд хэвлүүлсэн суралцагч

·  Үр ашиг, ач холбогдол бүхий шинэ технологи, бүтээгдэхүүн, материал бий болгон үйлдвэрлэл үйлчилгээнд нэвтрүүлэх шинэ санаачлаг гаргасан суралцагч

Сургалтын төлбөрийн 60 хувьтай тэнцэх хэмжээний тэтгэлэг
5 АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРАЛЦАГЧДАД ЗОРИУЛСАН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 10-р сард  МУИС-ийн судалгааны ажлын нэр хүндийг олон улсын түвшинд гаргаж, амжилттай суралцаж буй ахисан түвшний суралцагчийн эрдэм шинжилгээний ажил, судалгааны үр дүнд үндэслэн дэмжлэг үзүүлэх ·  Ахисан түвшний элсэгчдэд зориулсан тэтгэлэг

·  Эрдэм шинжилгээ судалгааны,  ажлыг дэмжих тэтгэлэг

·  Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг, урамшуулах тэтгэлэг

3 төрлөөр ахисан түвшний суралцагчид тэтгэлэг олгоно.

Сургалтын төлбөрийн тодорхой хувь
6 ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ СУРАЛЦАГЧДЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 11-р сард МУИС-д суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдыг дэмжих Амжилттай суралцаж буй хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад олгоно 800,000 төгрөг

ГАДААД, ДОТООДЫН ХУВЬ ХҮН САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

Тэтгэлэг Зарлагдах хугацаа Тэтгэлгийн нөхцөл Тавигдах шаардлага Тэтгэлгийн хэмжээ
1 “ЯПОНЫ МИЦУБИШИ UFJ САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ” 11-р сард Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай бакалаврын түвшний суралцагч Улирал бүр  доошгүй багц цагийн хичээлийг сонгон амжилттай судалж, суралцах чадвар, идэвх санаачлагаа илтгэн харуулсан, санхүүгийн дэмжлэг шаардлагатай 2,3,4 дүгээр түвшний бакалаврын хөтөлбөрийн суралцагч байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 500 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
2 “ЯПОН УЛСЫН МИЦУБИШИ КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ” 10-р сард Сурлага, нийгмийн идэвх, оролцоо сайтай бакаврын  суралцагч Улирал бүр 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл судалсан, голч дүн /GPA/ нь 3.0 буюу түүнээс дээш, Эрдэм шинжилгээний хурал, нийгмийн ажил, спорт, урлаг соёлын арга хэмжээнд идэвхитэй оролцдог 2,3,4,5 дугаар түвшний бакалаврын хөтөлбөрийн суралцагч байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 2.200.000 төгрөг
3 “ЯПОН УЛСЫН СУМИТОМО КОРПОРАЦИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ” 3-р сард Сурлагын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай МУИС-д суралцаж буй идэвхтэй, сурлага сайтай, манлайлагч суралцагч МУИС-ийн 1 дүгээр түвшний суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш, давхар тэтгэлэгт хамрагдаагүй, нийгмийн идэвхтэй байх оролцоотой, төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагч байх. Улирал бүр голч дүнгийн болзол хангасан тохиолдолд тэтгэлгийг төгсөх хүртэл олгоно. 500 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
4 “ТАЙВАНИЙ ИРГЭН UNI URTA-ИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ”

 

9-р сард Сурлага сайтай, авьяаслаг, олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог, санхүүгийн боломж муутай МУИС-ийн оюутнуудыг дэмжих Тус тэтгэлэгт гурваас доошгүй улирал дараалан 3-оос доошгүй голч үнэлгээтэй суралцаж буй идэвхтэй төлөвийн суралцагч, мөн нийгмийн идэвхтэй оролцоотой, төлбөрийн дэмжлэг шаардлага  тэтгэлгийн зорилгод нийцсэн байх. Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 500 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
5  

“БНСУ-ЫН OK BAE & JUNG САНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ “

 

9-р сард МУИС-д идэвхтэй суралцаж буй, эдийн засгийн хүндрэлээс үл шалтгаалан мөрөөдөлдөө хүрэх чин хүсэл эрмэлзэлтэй нийгмийн идэвхтэй, авьяаслаг, сурлага сайтай оюутнуудад дэмжлэг үзүүлэх МУИС-ийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр суралцдаг. Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш голч дүнтэй, нийгмийн  идэвхтэй оролцоо сайтай, давхар тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх. Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 500.000 вонтой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
6 БНСУ-ЫН НАМ ЯН ЖҮ МОНГОЛ БОЛОВСРОЛЫГ ДЭМЖИХ САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ 6-р сард Монголын ирээдүйтэй бүтээлцэхүйц МУИС-д суралцаж буй идэвхитэй, сурлага сайтай, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих МУИС-ийн бакалаврын түвшний идэвхтэй төлөвийн Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр суралцдаг. Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш голч дүнтэй, нийгмийн идэвхтэй оролцоо сайтай, давхар тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх. Тэтгэлгийг 1 суралцагчид төгсөх хүртэл тэтгэлгийг  олгоно Тухайн улиралд сонгох сургалтын төлбөр
7 БНСУ-ЫН ИРГЭН КВОН СӨН ХҮНЪ-НЫ ТЭТГЭЛЭГ 12-р сард МУИС-ийн Солонгос хэл–орон судлал, солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа оюутныг дэмжих МУИС-ийн Солонгос хэл – орон судлал, Солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалаврын түвшний суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.0 болон түүнээс дээш байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 900,000 төгрөг
8 БНСУ-ЫН ИРГЭН КАН СОНВӨНИЙ НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

 

4-р сард МУИС-ийн Солонгос хэл–орон судлал, солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөр, ази судлалын тэнхимд суралцаж байгаа оюутныг дэмжих МУИС-ийн Гадаад хэл – орон судлал, Гадаад хэлний орчуулга, Хэл шинжлэлийн хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалаврын түвшний суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.0 болон түүнээс дээш байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 300 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
9 БНСУ-ЫН АЗИЙН САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ 9-р сард Азийн хөгжлийн сан нь сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжин хөгжлүүлэх ерөнхий зорилгын хүрээнд МУИС-д суралцаж буй идэвхитэй, сурлага сайтай, сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагчдыг дэмжих Солонгос хэлний хөтөлбөрөөр  болон ШУС-ХУС, НУС-д суралцаж буй суралцагч

 МУИС-ийн бакалаврын  идэвхтэй суралцаж буй 2-р түвшний  суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.2 буюу түүнээс дээш байх,, Бусад эх үүсвэрээс тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх,, Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагч байх, Голч дүнгийн болзол хангасан тохиолдолд тэтгэлгийг төгсөх хүртэл үргэлжлүүлэн олгоно.

500 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
10 БНСУ-ЫН  СОЛОНГОС САНГИЙН ТЭТГЭЛЭГ 9-р сард Солонгос хэлний хэлний хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа Ахисан түвшний суралцагчдыг дэмжих Солонгос хэлний хэлний хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа Ахисан түвшний суралцагчдын  сурлагын амжилт, судалгааны ажлын төлөвлөгөө, эрдэм шинжилгээний ажлыг харгалзан тэтгэлэг 1 удаа олгоно 3000 ам доллартой тэнцэх хэмжээний монгол төгрөг
11 STEM САЛБАРТ СУРАЛЦАХ ОХИДЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨР 10-р сард STEM (шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик)-ийн чиглэлээр суралцан, улмаар мэргэжлээрээ ажиллах чин хүсэлтэй, сурлага сайтай таван эмэгтэй оюутныг дэмжин, санхүүгийн болон техникийн тусламж үзүүлэх.

 

2-р түвшний Компьютерийн ухаанд суралцаж, STEM салбарын аль нэг чиглэлээр мэргэших зорилготой суралцагч байх, (Компьютерийн ухаан, Мэдээллийн систем, Програм хангамж, Мэдээллийн технологи, Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэл, Хэрэглээний математик, Компьютерийн сүлжээ, Электроник-ийн хөтөлбөрүүд), Сурлагын голч дүн 3.0 буюу түүнээс дээш байх, Эцэг/эх нь өрх толгойлсон ганц бие бөгөөд байнгын тодорхой орлоготой байх, Хөдөө орон нутгаас ирсэн болон эсвэл Сонгино-Хайрхан дүүргийн оршин суугч байх, Өөрийн сонирхсон чиглэлээр хичээлээс гадуурх дугуйлан, эсвэл олимпиадад амжилттай оролцож, сайн дурын ажил хийж байсан туршлагатай байвал давуу тал болно. Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 500,000 төгрөг
12  ГУНААЖАВЫН ЦЭВЭГДОРЖИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 4-р сард МУИС-ийн бакалаврын түвшний оюутны сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлыг дэмжих, ирээдүйн шинжлэх ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх Нягтлан бодох бүртгэлээр амжилттай суралцаж буй бакалаврын суралцагч байх, , Сурлагын голч дүн 3.2 буюу түүнээс дээш байх,, Бусад эх үүсвэрээс тэтгэлэгт хамрагдаагүй байх,, Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг шаардлагатай суралцагч байх, эрдэм шинжилгээний хурал, спортын амжилт гаргасан бол давуу талтай Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно 2,000,000 төгрөг
13 МОНГОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕР МЭРГЭЖИЛТНҮҮДИЙН НИЙГЭМЛЭГИЙН НЭРЭМЖИТ СУДЛААЧ ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГ

 

12-р сард МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрөөр бакалаврын түвшинд суралцагчдын сурч боловсрох, судалгаа шинжилгээний ажил гүйцэтгэх, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх МУИС-ийн Хүрээлэн буй орчны инженерчлэл хөтөлбөрөөр суралцаж буй бакалаврын 2-4-р түвшний идэвхтэй төлөвийн суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 2.3 буюу түүнээс дээш байх, Судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой, идэвхтэй оролцдог байх, Нийгмийн ажилд идэвхтэй оролцдог байх, Өмнө тэтгэлэгт хамрагдсан байж болно, Урлаг, спорт болон бусад төрлийн улсын хэмжээний уралдаан тэмцээнд амжилт гаргасан бол давуу тал болно. Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно  

1,000,000 төгрөг

14 ЭРДЭМТЭН Г.ОЧИРЫН НЭРЭМЖИТ

ЗАЛУУ ОЮУТАН СУДЛААЧДЫГ ДЭМЖИХ ТЭТГЭЛЭГ 

10-р сард Химийн шинжлэх ухаан болон байгаль хамгаалал-хүрээлэн буй орчны салбарт идэвхтэй сурч, судалгаа хийж буй МУИС-ийн магистрант, докторант оюутны судалгааны ажлыг дэмжих, ирээдүйн шинжлэх ухааны чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх МУИС-д хими болон хүрээлэн буй орчны (бүх төрлийн химийн салбар, байгаль хамгаалал-хүрээлэн буй орчны салбар) чиглэлд идэвхтэй сурч байгаа магистрант, докторант оюутан байх

Сурлагын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх

Англи хэлний мэдлэгтэй байх

Суралцаж буй чиглэлээрээ судалгааны ажилд 6 сараас дээш хугацаагаар хамрагдаж, тодорхой үр дүн гаргасан байх (гадаад санхүүжилттэй бол давуу тал болно)

Эрдэм шинжилгээний хуралд судалгааны ажлаараа илтгэл хэлэлцүүлсэн байх

 

1,000,000 төгрөг

15 МУИС-ИЙН ПРОФЕССОР Г.ЛУВСАНЦЭРЭНГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ

 

9-р сард МУИС-д хэрэгжиж байгаа шашин судлал, буддын гүн ухааны хөтөлбөрийг тогтвортой байлгах, дээрх чиглэлээр залуу судлаач бэлтгэх Шашин судлалын хөтөлбөрөөр суралцдаг 3 болон түүнээс голч дүнтэй сурлагын амжилтаараа тэргүүлсэн суралцагч байх 1,000,000 төгрөг
16 МУИС-ИЙН АНТРОПОЛОГИ МЭРГЭЖЛЭЭР ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 10-р сард МУИС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхимийн Антропологийн хөтөлбөрөөр бакалаврын түвшинд суралцагчдын сурч боловсрох,  өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх Антропологийн хөтөлбөрөөр суралцагч бакалаврын 2, 3. 4-р түвшний суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.0 ба түүнээс дээш байх, Судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой, идэвхтэй оролцдог, судалгааны багт харьяалагддаг бол давуу тал болно. Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно. 1 жилийн сургалтын төлбөр
17 ОУХНУС-ИЙН  ТӨГСӨГЧДИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 4-р сард ОУХНУС-ийн клубын идэвхтэй гишүүн суралцагчдыг дэмжих ОУХНУС-ийн олон улсын харилцаа хөтөлбөрийн оюутнууд хариуцан зохион байгуулдаг клубын идэвхтэй гишүүн байх

Клубынхээ үйл ажиллагаанд идэвх санаачилгатай, чин сэтгэлээсээ дэмжиж оролцдог байх, Суралцах хугацаандаа томоохон тэтгэлэг хүртээгүй байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно

1,000,000 төгрөг
18 АНУ-ЫН ДЭВИД РИЧАРД ПИКАСКЕГИЙН НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 10-р сард Их Британи, Америк судлалын тэнхмийн сурлага, авьяас, идэвх зүтгэлээрээ шалгарсан бакалаврын шилдэг суралцагчдыг дэмжих Их Британи, Америк судлалын тэнхмийн 2, 3. 4-р түвшний суралцагч байх, Сурлагын голч дүн 3.0 ба түүнээс дээш байх, Судалгаа шинжилгээний ажилд сонирхолтой, идэвхтэй оролцдог, төлбөрийн дэмжлэг шаардлагтай суралцагч байх, Тэтгэлгийг 1 удаа олгоно. 600,000 төгрөг
19  

“SKY” САЙН ҮЙЛСИЙН ТЭТГЭЛЭГ

4-р сард МУИС-ийн Солонгос хэл–орон судлал, солонгос хэлний орчуулгын суралцаж байгаа оюутныг дэмжих МУИС-ийн Солонгос хэл – орон судлал, Солонгос хэлний орчуулгын хөтөлбөрөөр идэвхтэй суралцаж буй, бакалаврын түвшний суралцагч байх

Амьдралын нөхцөл байдлаа үнэн зөв бичсэн байх

1,000,000
20 МОНГОЛБАНКНЫ ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН НЭРЭМЖИТ “ТИНК-БАНК” ТЭТГЭЛЭГ 9-р сар МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүү /судалгааны/ хөтөлбөрийн суралцагчдыг дэмжих МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Санхүү /судалгааны/ хөтөлбөрөөр магистрт суралцахаар бүртгүүлсэн байх

Гадаад, дотоодын их дээд сургуулийн бакалаврын голч дүн 3.2 ба түүнээс дээш байх

Санхүү, эдийн засгийн чиглэлээр судалгаа хийх сонирхолтой байх

Сургалтын явцад тэнхимийн сургалт, судалгааны туслахаар ажиллах

Тэнхимээс гадуур ажил эрхлэхгүй байх

Сургалтын төлбөр болон судалгааны зардлыг бүхэлд нь олгоно
21 МОНГОЛ СУДЛАЛ-ЗАЛГАМЖ ҮЕ НЭРЭМЖИТ ТЭТГЭЛЭГ 4-р сар Монгол судлалыг хөгжүүлэхэд судалгаа шинжилгээгээ зориулах залгамж үеэ дэмжих Монгол судлалын чиглэлээр МУИС-д  суралцдаг гадаадын болон дотоодын сурлага сайтай суралцагчдад тэтгэлэг олгоно 500,000 төгрөг

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар