НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ОЮУТНЫ БАЙГУУЛЛАГАД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

МУИС-ийн хөгжлийн стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд холбогдох хууль тогтоомж дүрэм журмын хүрээнд МУИС-ийн бүр түвшний суралцагчдыг нийгэм, соёл, урлаг, спортыг үйл ажиллагаанд хамруулах, оюутны байгууллагад зөвлөн туслах, холбогдох чиглэлээр хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

Оюутны өөрийн удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэн хөгжүүлэх. Оюутны сайн дурын клубуудтэй хамтран ажиллах. МУИСОХ ,МУИС-ийн хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй мэргэжил, сонирхол, сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдсан оюутны 65 клубийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, дэмжлэг үзүүлж мөн цаашид оюутны байгууллагатай хамтарч клубийн тоог чанартайгаар нэмэгдүүлэх,  МУИС-ийн оюутны байгууллагад нийт суралцагчдын  40% -ийг хамруулахаар ажиллаж байна.

/зураг дээр дарж томоор харна уу/

 

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар