МУИС-ийн оюутны үйл ажиллагаатай холбогдох дүрэм журам

# Нэр Батлагдсан огноо, тушаал Татах
1 МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дүрэм 2017 Татах
2 МУИС-ийн дүрэм 2017.06.14, УЗ-ийн тогтоол №08 Татах
3 МУИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм 2010.02.25, Захирлын тушаал №119 Татах
4 МУИС-ийн шагнал урамшууллын нийтлэг журам 2017.05.18 Захирлын тушаал №А/127 Татах
5 Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 2018.04.11 Захирлын тушаал №А/108 Татах
6 МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Татах
7 МУИС-ийн технологи дамжуулах журам 2012.08.31 Захирлын тушаал №421 Татах
8 МУИС-ийн магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээ, дадлагын ажлын багц цаг тооцоход баримтлах түр журам 2016.05.04 Захирлын тушаал №А/112 Татах
9 МУИС-ийн Сургалтын журам 2015.06.30 Захирлын тушаал №А/203 Татах
10 МУИС-ийн Хөтөлбөрийн хорооны журам 2016.12.23 Захирлын тушаал №А/347 Татах 
11 Хавсарга хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам 2016.03.07 Захирлын тушаал №А/53 Татах
12 МУИС-ийн бакалаврын орой, эчнээ хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх журам 2018.06.28 Захирлын тушаал №А/248 Татах
13 МУИС-ийн Магистр, докторын хөтөлбөрт суралцагч элсүүлэх журам 2017.12.28 Захирлын тушаал №А/410 Татах
14 МУИС-ийн суралцагчийн дадлагын журам 2018.04.26 Захирлын тушаал №А/136 Татах
15 Сурган хүмүүжүүлэх дадлагын ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Татах
16 Байгалийн ухааны лабораторийн хичээл явуулах үйл ажиллагааны ерөнхий журам 2011.12.28 Захирлын тушаал №700 Татах
17 МУИС-д гадаадын иргэнийг суралцуулах журам 2018.12.28 Захирлын тушаал №А/449 Татах
18 МУИС-ийн оюутан суралцагчид тодорхойлолт олгох зориулалттай ТҮЦ машиныг ашиглах журам 2014.12.30 Захирлын тушаал №А/422 Татах
19 МУИС-д суралцагч шилжүүлэн суралцуулах журам 2017.12.28 Захирлын тушаал №А/409 Татах
20 МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам 2016.09.09 Захирлын тушаал №А/235 Татах
21 МУИС-ийн оюутны дотуур байрны журам 2020.11.16 Захирлын тушаал №А/392 Татах
22 МУИС-ийн Номын сангийн журам 2017.04.10 Захирлын тушаал №А/83 Татах
23 МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт 2018 онд оюутан элсүүлэх журам 2018.04.09 Захирлын тушаал №А/105 Татах
24 Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам /2018 он/ 2018.04.12 Захирлын тушаал №А/111 Татах
25 МУИС-д судалгааны лаборатори ажиллуулах журам 2018.05.16 Захирлын тушаал №А/172 Татах
26 МУИС-д дотоодын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг үнэлэх аргачлал 2018.06.18 Захирлын тушаал №А/224 Татах
27 МУИС-ийн дотоод аудитын журам 2018.11.01 Захирлын тушаал №А/414 Татах
28 МУИС-ийн дотоод аудитын хувийн хэрэг хөтлөх журам 2018.11.01 Захирлын тушаал №А/414 Татах

 

 

Сул хараатай иргэдэд зориулсан хувилбар Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар