• Цахим үйлчилгээ

    Огноо:
    Оюутны цахим үнэмлэх: МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуульд суралцагчаар элсүүлэх тухай захирлын тушаал гарсны дараа элссэн суралцагчдад суралцагчийн цахим үнэмлэхийг үнэ төлбөргүй олгоно. Цахим үнэмэлэхээ гээсэн, үрэгдүүлсэн хулгайд алдсан, гэмтээсэн тохиолдолд зохих төлбөрийг  төлж нөхөн авч болно. Та сургалтын системийн үндсэн цэсний Оюутны цахим үнэмлэх хэсгээс  цахим үнэмлэх хэвлэгдсэн эсэх мөн бусад шаардлагатай мэдээллийг авч болно.    Оюутны цахим үнэмлэх нь МУИС-ийн…