Оюутанд нийтийн тээврийн цахим төлбөрийн картыг 2021-2022 оны хичээлийн жилд хөнгөлөлттэй зорчих оюутнуудад шинээр карт олгох болон эрх сунгах бүртгэлийн хугацааг дараах байдлаар зохион байгуулна.