“ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ СУДЛАЛ БА ИННОВАЦИ-2020” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ ТАТАЖ АВАХ