Тайваны Үндэсний Их Сургууль /National Taiwan University/ нь 2021 оны өвлийн цахим сургалтдаа урьж байна. “2021 Winter+ Programs” өвлийн цахим сургалтад дараах хөтөлбөрүүд багтана: