МУИС-ийн Оюутан Төгсөгчийн Хэлтэс нь “МУИС-ИЙН ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ЖУРАМ”-ыг гарын авлага болгон хэвлүүлж, байранд орох хүсэлтэй суралцагч бүрт тараан өгч сурталчилгаа хийв.