• Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад үзүүлэх үйлчилгээ

    Огноо:
    МУИС нь хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутан, суралцагчдад хүртээмжтэй орчин бүрдүүлэхэд анхаарч сурч суралцах таатай нөхцөл орчинг бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байна. МУИС-ийн зүгээс хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутанд хүртээмжтэй орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч "Хөгжлийн бэрхшээлтэй оюутнуудад зориулсан дэд бүтцийн хүртээмжийн үнэлгээ" албан ёсоор хийлгэж улмаар дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. Төрийн буцалтгүй тусламжид  хамруулах Боловсрол зээлийн үйлчилгээнд хамруулах Оюутны дотуур байранд давуу эрхтэй сонголт хийлгэх Сэргээн…