Peer хөтөлбөрт хамрагдах

Гадаад оюутнуудыг Монгол орны амьдрал, их сургуулийн амьдралд дасан зохицоход болон Монгол хэл сурахад туслах зорилгоор Монгол оюутнуудтай нөхөрлүүлэх, гадаад оюутнуудыг өдөр тутмын амьдралд нь туслах чиглүүлж өгөх зорилготой.

МУИС-ийн клубууд болон оюутан солилцооны хөтөлбөрт шалгарсан оюутнуудтай хамтрах.