Завхан, Орхон бүрэлдэхүүн сургууль,дотоодын их сургууль хоорондын богино хугацааны оюутан солилцоонд хамрагдах