Сурах арга барил эзэмшүүлэх сургалт, дэмжлэг туслалцаа /бакалавр, магистр доктор/