Хөдөлмөр эрхлэлт

Бизнесийн сургуулийн 3-4-р түвшиний оюутнуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулав

“Оюутны хөгжлийн жил” ажлын хүрээнд Оюутны албанаас зохион байгуулж буй  Оюутан суралцагчдыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлдэх, чадавхижуулах...

ХШУИС-ийн оюутнуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулав

Оюутны хөгжлийн жилийн хүрээнд МУИС-ийн Оюутны албанаас төлөвлөсөний дагуу ХШУИС-ийн 3-4-р түвшингийн оюутнуудад зориулан Оюутан суралцагчдыг...

ОУХНУС, БС, ХЗС-ийн оюутнуудад хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар сургалт зохион байгуулав

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих ажлын хүрээнд “Хүссэн ажилдаа орох арга зам” сэдвээр ажил олгогч байгууллага болон багш нартай хамтран...

ШУС-ийн төгсөх ангийн оюутнуудад сургалт зохион байгуулав

ШУС-ийн Оюутны албанаас төгсөх ангийн оюутнуудад зориулан, “Оюутан суралцагчдыг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлдэх зорилгоор чадавхижуулах”...

Оюутны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Оюутны алба, МУИС-ийн эрдэмтэн багш нар хамтран оюутныг ажил хөдөлмөр эрхлэхэд өөрийгөө бэлдэхийн тулд хэрхэн тодорхойлолт, CV буюу товч намтар,...